Ο Σκοπός της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών (Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ.) ιδρύθηκε το 1982 και αποτελεί εκ του καταστατικού της επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Αποσκοπεί στην προαγωγή της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης, καθώς και στην ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των μελών της, με απώτερους σκοπούς την ενίσχυση της περαιτέρω ανάπτυξης και προόδου της Γενετικής Βελτίωσης των Φυτών έναντι των προκλήσεων του σήμερα και του αύριο, καθώς και η δραστηριοποίηση σε θέματα συναφή με την αειφορική διαχείριση και προστασία των φυτογενετικών πόρων.
Για την επίτευξη των ανωτέρω, η Εταιρεία δραστηριοποιείται ως ακολούθως:
1.Οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, ημερίδων, διαλέξεων, εκθέσεων, επιδείξεων, καθώς και συμμετοχή σε παρόμοιες εκδηλώσεις άλλων επιστημονικών οργανώσεων και φορέων.
2. Έκδοση πρακτικών επιστημονικών συνεδρίων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων, δημοσιευμάτων και φυλλαδίων.
3. Συμμετοχή/εκπροσώπηση σε εθνικές και διεθνείς οργανώσεις, οργανισμούς, επιτροπές, ομάδες εργασίας και όργανα αποφάσεων για θέματα σχετικά με την εγγραφή νέων ποικιλιών στον Εθνικό και Κοινοτικό κατάλογο, την ταυτοποίηση και κατοχύρωσή τους για εμπορική αξιοποίηση, τη διαχείριση και προστασία των φυτογενετικών πόρων και της βιοποικιλότητας, καθώς και άλλα συναφή θέματα.
4. Μελέτη εξειδικευμένων προβλημάτων που άπτονται θεμάτων Γενετικής και Βελτίωσης των Φυτών, αειφορικής διαχείρισης, προστασίας φυτογενετικών πόρων και βιοποικιλότητας, και υποβολή εισηγήσεων/προτάσεων στους αρμόδιους εθνικούς/ευρωπαϊκούς φορείς και υπηρεσίες.