Υποτροφίες Απόστολου Φασούλα

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών έχει καθιερώσει την απονομή υποτροφιών "Φασούλα" στη μνήμη του καθηγητή Απόστολου Φασούλα για την οικονομική ενίσχυση νέων ερευνητών προκειμένου να συμμετέχουν στο ανά διετία επιστημονικό συνέδριο της εταιρείας.

 

Οι υπότροφοι θα πρέπει να είναι μεταπτυχιακοί φοιτητές ή υποψήφιοι διδάκτορες, οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Εταιρείας και να είναι πρώτο όνομα στην υποβληθείσα εργασία. Η λήψη της υποτροφίας δεν αποκλείει τον υπότροφο να είναι υποψήφιος για το ‘βραβείο Χριστίδη’ καλύτερης προφορικής παρουσίασης. Οι επιλεγέντες θα έχουν το δικαίωμα δωρεάν συμμετοχής στο Συνέδριο, ενώ θα έχουν την υποχρέωση να είναι παρόντες καθ΄ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου και να συνεπικουρούν το έργο της Οργανωτικής Επιτροπής. 
 
Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των προκηρυσσομένων υποτροφιών, θα γίνεται επιλογή από το Διοικητικό Συμβούλιο, με τα παρακάτω κριτήρια:
 
Θα προηγούνται όσοι δεν έχουν λάβει άλλο βραβείο της Εταιρείας.
Θα προηγούνται οι προφορικές παρουσιάσεις και μεταξύ αυτών αυτές που έχουν πρωτότυπα πειραματικά δεδομένα και όχι οι βιβλιογραφικές.
Σε κάθε περίπτωση, οι επιλεγέντες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους προφορικά.
Η κατανομή των υποτροφιών θα γίνει αναλογικά στις θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

 

Την 15η Οκτωβρίου 2018 παρελήφθη η παρακάτω ηλεκτρονική επιστολή εκ μέρους της οικ. Φασούλα προς τον πρόεδρο του ΔΣ της Ε.Ε.Ε.Γ.Β.Φ. και της ΟΕ του 17ου Συνεδρίου.